Privacy Policy

 

Als zorgverlener geef ik zorg en begeleiding aan u of uw kind. Dit doe ik aan de hand van een zorgovereenkomst of beschikking afgegeven door het kernteam van uw Gemeente, de sociale verzekeringsbank (SVB) of zorgverzekeraar. 

Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt en zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Door middel van deze privacyverklaring laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u gebruik maakt van mijn diensten, waarom ik deze gegevens verzamel en wat ik met deze gegevens doe. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Durf te zijn. U dient zich ervan bewust te zijn dat Durf te zijn niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere instanties. Door gebruik te maken van mijn diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik heb met diverse Gemeentes een raamovereenkomst in het kader van de WMO en Jeugdwet afgesloten. Indien u recht heeft op zorg in het kader van de WMO of jeugdwet geeft de Gemeente een beschikking af. Indien u recht heeft op Zorg in Natura of zorg vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) wordt de afgesproken zorg vastgelegd in een zorgovereenkomst. 

In de zorgovereenkomst of beschikking staan gegevens over u of uw kind.  Het betreft de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Geslacht;
  • Adres en woonplaats;
  • Contactgegevens (telefoonnummer en mail);
  • De gegevens over de afgesproken zorg: ingangsdatum, aantal uren en looptijd. 

Naast bovenstaande ‘normale’ persoonsgegevens verwerk ik in uitzonderlijke gevallen ook bijzondere persoonsgegevens. Het betreft het BSN nummer van u of uw kind. 

Naast de zorgovereenkomst of beschikking stel ik jaarlijks met u en/ of uw kind een zorgplan op. Hierin staan de doelen beschreven waaraan we gaan werken. Twee keer per jaar worden deze doelen met u en/of uw kind geëvalueerd en beschreven in een evaluatieverslag. Zowel het zorgplan als het evaluatieverslag wordt pas met de Gemeente of het zorgkantoor gedeeld na uw toestemming of dat van uw kind.

Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de zorg beschrijf ik hierin enkele medische gegevens. Het betreft de vermelding van een eventuele ziekte en/of stoornis van u of uw kind die relevant is voor de geleverde zorg. Ook als ik contacten heb met een eventuele behandelaar wordt dit beschreven en in enkele gevallen de behandeling die het betreft. Het gebruik van medicatie kan eveneens invloed hebben op de zorg en wordt in een dergelijke situatie beschreven. Welke medicatie en hoeveelheid het betreft wordt niet geregistreerd.  

Het verwerken van deze bijzondere gegevens gebeurt enkel en alleen als dit relevant is voor de geboden zorg en met uw toestemming. Indien dit niet noodzakelijk is en/ of indien u of uw kind geen toestemming geeft worden deze niet vermeld. 

Uw rechten

Ik mag alleen die gegevens registreren van u of uw kind die noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeengekomen zorg. U hebt te allen tijden recht op inzage, correctie of verwijdering van de gegevens. 

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven vermelde (bijzondere) persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt om uitvoering te geven aan de afgesproken zorgovereenkomst of beschikking. De gegevens worden alleen bewaard gedurende de looptijd van een beschikking of zorgovereenkomst. Zodra de beschikking of zorgovereenkomst eindigt zal Durf te zijn de gegevens maximaal vijf jaar bewaren. Na maximaal vijf jaar worden de gegevens vernietigd. De rechtmatige grondslag hiervoor is uitvoering geven aan een overeenkomst. 

Verstrekken aan derden 

Durf te zijn verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden met uw medeweten indien dit nodig is voor de uitvoering van de zorgovereenkomst of beschikking met u of uw kind of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Beveiliging 

Durf te zijn neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens of die van uw kind tegen te gaan. 

Contactgegevens 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via met Sebastiaan Brakband via info@durftezijn.com. Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind. Mocht u er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download verklaring